hinh 7

+ Công dụng: Dùng để giử áp suất bô bốc hơi luôn lớn hơn áp suất cài đặt, van nầy mở khi áp suất bộ bốc hơi> áp sất SET. Như vậy van nầy dùng:

– Để chống đông đá bộ bốc hơi ( ex: làm lạnh nước).

– Trong trường hợp máy nén vận hành với nhiều dàn bốc hơi có nhiệt độ khác nhau thì van nầy lắp ở dường hút dàn có nhiệt độ bốc hơi cao (hình 1).

 

hinh 8

Hình 1: Sử dụng van KVP.

+ Chỉnh van KVP (PRE): Hình 9 mô tả chỉnh van KVP. Áp suất SET khi xuất xưởng là 2 bar, vặn van theo chiều kim đồng hồ là chỉnh áp suất tăng.

– STEP 1: Gắn áp kế đo áp suất dàn bốc hơi (hình 9).

– STEP 2: Cho máy nén làm việc để áp suất hút< áp suất cần chỉnh.

– STEP 3: Chỉnh  để áp kế chỉ áp suất cần SET.

hinh 9

Hình 2: Chỉnh van KVP.

+Thí dụ: Chỉnh van KVP để tránh đông đá cho dàn bốc hơi kiểu tấm với R-22.

-STEP 1: Gắn áp kế như hình 9. Áp suất cần chỉnh là 4,53 bar (ứng với nhiệt độ bốc hơi = 3 độ C).

– STEP 2: cho máy nén làm việc ở áp suất thấp hơn 4,53 bar.

– STEP 3:  Chỉnh để áp kế dàn bốc hơi chỉ 4,53 bar (lúc nầy áp suất hút < 4,53 bar).